شمار مسلمانان تا سال 2050 چه تعداد خواهد شد؟

آلن کوپرمن مدیر بخش تحقیقات دینی در مرکز تحقیقاتی پیو گفت: یک طرز تفکر این است که مسیحیت هفت قرن جلوتر از اسلام بوده است و اکنون پیروان اسلام با مسیحیت درحال رسیدن به یک میزان مساوی هستند.

درحال حاضر مسیحیت پرجمعیت ترین دین دنیا است و یک سوم از جمعیت ۲.۲ میلیاردی پیروان ادیان جهان را به خود اختصاص داده است. تحقیقات پیو نشان می دهد که سرعت رشد اسلام با هیچ کدام از ادیان دیگر برابری نمی کند و از همه آنها بیشتر است.

براساس این تحقیق، گروه های دینی تا سال ۲۰۵۰ حدود ۳۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. این درحالی است که گروه های دینی در سال ۲۰۱۰ تنها ۲۳ درصد از جمعیت دنیا را تشکیل می دادند. این بدان معناست که تعداد مسلمانان دنیا تا سال ۲۰۵۰ تقریبا برابر با تعداد مسیحیان برابری و یا از آنها بیشتر خواهد شد.

اگر رشد اسلام با همین میزان پیش برود، تعدد مسلمانان تا سال ۲۰۷۰ از مسیحیان بیشتر خواهد شد.

این آمار بیان کننده این مطلب نیست که تعداد مسیحیان درحال کاهش است، مسئله مهم اینجاست که سرعت رشد مسیحیت به اندازه اسلام نیست. این درحالی است که تعداد مسیحیان از ۲.۱ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ به ۲.۹ میلیارد نفر می رسد. اما افزایش تعداد مسلمانان از ۱.۶ میلیارد نفر به ۲.۸ میلیارد نفر می رسد.

این رشد هم به سن نسبتا جوان جمعیت مسلمان ارتباط دارد و هم به نرخ باروری میان آنها. سایر گروه های دینی دارای جمعیتی سالخورده هستند. برای مثال نیمی از پیروان بودا بیش از ۳۰ ساله هستند و نرخ باروری میان آنها ۱.۶ است. در مقام مقایسه در سال ۲۰۱۰، یک سوم از جمعیت مسلمانان زیر ۱۵ سال داشتند و نرخ تولد به ازای هر زن مسلمان ۳.۱ کودک است درحالی که این رقم برای زنان مسیحی ۲.۷ کودک است.

تحقیقات پیو نشان می دهد که دو تغییر جالب دیگر از چشم انداز دینی در حال وقوع است.

خداناباوران، شکاکیان و افرادی که خود را به هیچ گروه دینی متعلق نمی دانند تا سال ۲۰۵۰ درصد کوچکتری از جمعیت کل جهان را تشکیل می دهند. این درحالی است که گفته می شود این گروه ها دراروپا و آمریکا درحال رشد هستند. گفته می شود علت این کاهش پایین بودن نرخ باروری در میان این افراد است.
گزارش از یک پارس به نقل از مهر

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.