كودك مظلوم كه با مرگش جهان را تكان داد؛

برای کودک مظلوم که با مرگش جهانی رو تکان داد !
فاجعه ای دیگر برای مردم آوارۀ سوریه ، رانده شده از وطن .

صدایِ زنگِ بی رحمی
سرِ هر کوچه و برزن
به گريه ، می رسه از درد !
دلِ سنگ و دلِ آهن

  • image image image image

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.