دختر افغانستانى جوانترين وزير كانادا شد!

image

مریم منصف، دختر افغانستانی به عنوان جوانترین وزیر کانادا در حضور نخست وزیر کانادا سوگند می خورد. وی در ایران پناهنده بود. بعدها به کانادا مهاجرت کرد و اکنون به مقام وزیری در این کشور دست می یابد.
مریم منصف 30 ساله اولین زن و جوانترین عضو پارلمان کانادا از شهر پیتربورو است.

از مریم منصف در سالن که در آن پیروزی این خانم جوان به عنوان عضو پارلمان کانادا اعلام شد، با گرمی استقبال شد.

وی 20 دقیقه صحبت کرد و از خانواده حامیان و تیم انتخاباتی اش سپاسگذارى كرد،مریم منصف گفت:

” این شب خوشی است، ما برای پیروزی تلاش زیاد کردیم.” وی نخست از مادرش سوری بشیر منصف تشکری کرد که در هر لحظهء کمپاین ویرا همراهی کرده بود.

مریم منصف در سال 1996 زمانیکه یازده ساله بود همراه با مادر و دو خواهرش به نام های مینه و مهرانگیز از افغانستان به کانادا فرار کرده بود.

مریم در مراسم دیشب گفت: ” این برای یک خانم جوان و بیوه خیلی مشکل بود که با دو دخترش از چنگ طالبان فرار نموده و زنده گی نوی را آغاز کند. ”

مریم افزود ” این کار ساده نیست که سه دختر جوان و با افکار قوی را پرورش داد ولی مادرم این کار را در کشوری مثل کانادا کرد. ”

مریم به مادرش گفت ” شما برایم نشان دادید شجاعت یعنی چی. از شما سپاسگذارم. “

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.